foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761
GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

W latach 2006 do 2015 Spółka BATERPOL zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

 1. Nazwa zadania: Utylizacja odpadowego elektrolitu w ramach budowy linii odsiarczania pasty ołowiowej PbSO4 i krystalizacji siarczanu sodu Na2SO4
  Wartość zadania: 33.000.000 zł
  Środki WFOŚiGW: 8.000.000zł

 2. Nazwa zadania: Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego
  Wartość zadania: 1.108900zł
  Środki WFOŚiGW: 801.000zł

 3. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego urządzenia do zbierania pyłów ołowionośnych
  Wartość zadania: 585.000zł
  Środki WFOŚiGW: 468.000zł

 4. Nazwa zadania: Budowa instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%
  Wartość zadania: 6.839.352,92zł
  Środki WFOŚiGW: 3.500.000zł

 5. Nazwa zadania: Budowy węzła do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania - umożliwienie przetopu odpadów o znacznym zanieczyszczeniu
  Wartość zadania: 7.762.500,00 zł
  Środki WFOŚiGW z umorzenia z krystalizacji: 2.133.532,75 zł