foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Spółka BATERPOL S.A. posiada dwa zakłady:

1. Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego (ZPZA) przy ul. Chorzowskiej 115 w Świętochłowicach,
2. Zakład Ołowiu (ZO) przy ul. Obrońców Westerplatte 108 w Katowicach.

 

Oznaczenie prowadzącego zakłady:

BATERPOL S.A.
Ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice

 

ZPZA w Świętochłowicach oraz ZO w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 138), zaliczone zostały do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

W związku z powyższym oba zakłady podlegają przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Prowadzący zakłady dokonał zgłoszenia Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach, o którym mowa w art. 250 ww. ustawy oraz przekazał im program zapobiegania awariom:

  • dla Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach – w listopadzie 2012 r. (ostatnia aktualizacja zgłoszenia - maj 2016 r., programu zapobiegania awariom – styczeń 2022 r.),
  • dla Zakładu Ołowiu w Katowicach – w grudniu 2016 r. (ostatnia aktualizacja zgłoszenia i programu zapobiegania awariom - grudzień 2021 r.).

 

Opis działalności zakładu

ZPZA w Świętochłowicach prowadzi działalność w zakresie odzysku ołowiu z zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Frakcja metaliczna ołowiu i odsiarczona pasta ołowiu uzyskane ze złomu akumulatorowego oraz inne materiały i odpady ołowionośne przetapiane są do postaci ołowiu surowego.

W ZO w Katowicach prowadzi się odzysk ołowiu z własnych i obcych materiałów ołowionośnych oraz produkcję ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.

 

Charakterystyka substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku

ZPZA w Świętochłowicach oraz ZO w Katowicach zostały zaliczone do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na możliwość magazynowania materiałów ołowiowych w postaci związków ołowiu oraz ołowiu metalicznego w ilości przekraczającej 200 Mg. Substancje te działają bardzo toksycznie na organizmy wodne (rodzaj zagrożenia H400), działają bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki (rodzaj zagrożenia H410) oraz działają szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (rodzaj zagrożenia H412).

W procesie technologicznym oba zakłady stosują również tlen ciekły i tlen gazowy oraz gaz ziemny dostarczany gazociągiem. Substancje te nie przekraczają progu kwalifikacji do ZDR, ale mogą być przyczyną wystąpienia potencjalnych poważnych awarii przemysłowych.

  

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania jednostek organizacyjnych, społeczeństwa i zakładów sąsiednich
w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i jej skutków fizycznych wynika, że negatywne oddziaływanie ewentualnych awarii przemysłowych mogących wystąpić w Baterpol S.A. w obu lokalizacjach nie zagraża w żadnym z analizowanych przypadków obszarom i obiektom znajdującym się poza granicami zakładów.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że działalność Baterpol S.A. w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach oraz Zakładzie Ołowiu w Katowicach pozostaje bez negatywnego wpływu na ich bliższe i dalsze sąsiedztwo.

W związku z powyższym nie występuje konieczność ostrzegania i wskazywania sposobów postępowania dla jednostek organizacyjnych, społeczeństwa i zakładów sąsiednich w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie.

 

Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący zakłady przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach raport o bezpieczeństwie:

  • ZPZA w Świętochłowicach - zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Decyzją znak WZ.5586.14.4.2013.PP z dnia 12.02.2013 r. (ostatnia aktualizacja - marzec 2022 r. – zatwierdzenie zmian – maj 2022 r.),
  • ZO w Katowicach – zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Decyzją znak WZ.02210.37.2017.WN z dnia 27.11.2017 r. (ostatnia aktualizacja – grudzień 2021 r. – zatwierdzenie zmian – kwiecień 2022 r.).

Baterpol S.A. posiada także opracowany dla obu zakładów wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy w celu zapobiegania, zwalczania
i ograniczania skutków awarii przemysłowej.

 

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

ZPZA w Świętochłowicach oraz ZO w Katowicach mogą stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych z uwagi na magazynowanie substancji zawierających ołów. Zagrożenie może mieć miejsce w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów atmosferycznych (tzw. deszczów nawalnych). Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia poza terenem zakładów. Rozwiązania w zakresie uszczelnienia powierzchni magazynów, placów i dróg oraz system kanalizacji ograniczają do minimum przedostanie się substancji niebezpiecznych do kanalizacji zewnętrznej lub bezpośrednio do gruntu, a także do cieków wodnych (brak w sąsiedztwie obu zakładów).

W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii przemysłowej pierwsze działania ratownicze podjęte zostaną siłami i środkami zakładu. W obu zakładach istnieje możliwość szybkiej interwencji pracowników zakładu w zakresie zabezpieczenia magazynu workami z piaskiem oraz kanalizacji przy pomocy korków pneumatycznych do zamykania kanałów i rurociągów.

W następnej kolejności zostaną zaalarmowane służby Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz inne zainteresowane podmioty.

Wykaz scenariuszy poważnych awarii przemysłowych wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie:

  1. Katastroficzny wypływ ciekłego tlenu ze zbiornika magazynowego
  2. Wypływ ciekłego tlenu podczas rozładunku cysterny
  3. Wypływ ciekłego tlenu na zaworach lub armaturze
  4. Wypływ tlenu gazowego z rurociągu pomiędzy parownicą a palnikiem
  5. Wypłukanie materiałów ołowionośnych z magazynu wskutek deszczu nawalnego
  6. Katastroficzny wypływ gazu ziemnego z gazociągu średniego ciśnienia.

Wykonane obliczenia zasięgu skutków awarii przemysłowych wykazały, że ich oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu zakładów. Potencjalne zagrożenie dla zakładów sąsiednich i innych obiektów ma wymiar teoretyczny, a ryzyko zagrożenia poza terenem zakładów jest pomijalne. 

 

Aktualizacja: czerwiec 2022 r.