foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

Dofinansowane zadania:

W latach 2006 do 2022 Spółka BATERPOL zrealizowała następujące przedsięwzięcia

 1. Nazwa zadania: Utylizacja odpadowego elektrolitu w ramach budowy linii odsiarczania pasty ołowiowej PbSO4 i krystalizacji siarczanu sodu Na2SO4
  Wartość zadania: 33.000.000 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 2. Nazwa zadania: Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii na terenie województwa śląskiego
  Wartość zadania: 1.108.900 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 3. Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego urządzenia do zbierania pyłów ołowionośnych
  Wartość zadania: 585.000 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
  4. Nazwa zadania: Budowa instalacji do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów
  o koncentracji poniżej 50%
  Wartość zadania: 6.839.352,92 zł przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach
 4. Nazwa zadania: Budowa węzła do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania - umożliwienie przetopu odpadów o znacznym zanieczyszczeniu
  Wartość zadania: 7.783.535,86 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 5. Nazwa zadania: Hermetyzacja procesu rafinacji w Zakładzie Ołowiu zlokalizowanym przy ulicy Obrońców Westerplatte 108
  w Katowicach
  Wartość zadania: 4.453.191.61 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
 6. Nazwa zadania: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą na potrzeby hermetyzacji miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu Ołowiu Baterpol S.A. zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Obrońców Westerplatte 108
  Wartość zadania: 4.697.641,34 zł przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach