foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

 

2011r

Ekolaury 2011 - EKOLAUR PIE w kategorii Gospodarka Odpadami za 
„Instalację do gospodarczego wykorzystania szkła kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%, która umożliwia zmianę w trakcie procesu żużla sodowego na krzemianowy”

 

 

2011r

Ekolaury Dekady w kategorii OCHRONA POWIETRZA za Hermetyzację procesów technologicznych hali rafinacji Zakładu Ołowiu połączona z nowym zespołem filtra odpylającego

 

 

2010r

Dyplom Uznania za udział w I Etapie Konkursu MODERNIZACJA ROKU 2010 obiektu „Modernizacja instalacji wytopu ołowiu celem wykorzystania odpadowego szkła kineskopowego”. Zgłoszenie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

 

 

2010r

Dyplom uznania od firmy EXIDE za szeroki wybór i wysoką jakość surowców, elastyczność i wysoki poziom współpracy

Cookies