foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

STOPY OŁOWIU produkowane są wg wymagań określonych przez klientów 
z następującymi składnikami stopowymi:
Sb, Sn, As, Ca, Se, Cu, Ag, S. 

W przypadku zamówienia stopu z innymi od w/w składnikami stopowymi - uzgadniane jest wykonanie partii próbnej.

Stopy ołowiu produkowane są w postaci gąsek o masie 36 - 38 kg i wymiarach 641mm x 74mm x 99mm.

 

 

 

 

PAKOWANIE
Pakiety składające się z 25 sztuk (5 szt. x 5 warstw), o masie do 900 kg, związane taśmą poliestrową (lub wg uzgodnień z klientem).

 

OŁÓW RAFINOWANY produkowany jest w gatunkach:

Pb 985 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,015 %
Pb 970 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,030 %
Pb 940 R ∑ zanieczyszczeń < 0 ,060 %

Oznaczane zanieczyszczenia: 
Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ni, Sb, Sn, Zn.

Na życzenie klienta oznaczany poziom innych zanieczyszczeń: 
Fe, Mn, Ni, S, Te, Tl.

Ołów rafinowany produkowany jest w postaci gąsek 
o masie 36 - 38 kg i wymiarach 641mm x 74mm x 99mm.

 

OPIS TECHNOLOGII

Przerób złomu akumulatorowego realizujemy w nowoczesnych liniach technologicznych włoskiej firmy ENGITEC TECHNOLOGIES S.p.A w tzw. technologii CX.

 

Składniki akumulatora

 

I etap

Rozdzielenie akumulatora na części składowe

Technologia ta polega na rozbiciu baterii akumulatorowej, a następnie odseparowaniu i odfiltrowaniu części składowych.

Po rozbiciu akumulatora następuje odfiltrowanie /odzysk elektrolitu.

Pozostałe części stałe są poddane separacji flotacyjnej i oddzielnie składowane :

 • frakcja metaliczna ( tzw. kratka, zaciski na klemy, połączenia międzysekcyjne w akumulatorze ),
 • polipropylen z obudowy baterii ,
 • pasta ( głównie siarczan ołowiu i tlenki ołowiu),
 • polietylen  oraz szkło, bakelit, papier (łącznie  ~ 3,5%), będące odpadem.

Wszystkie produkty są wielokrotnie przemyte i  odkwaszone.

 

 

II etap

Odsiarczanie pasty

Do linii kierowane są odzyskane w I etapie:

- pasta ołowiowa,

- elektrolit.

Zawartość siarki w paście z ok. 8 % spada do max. 1 %.

W wyniku reakcji chemicznych zachodzących w tym procesie powstaje ponadto roztwór siarczanu sodu..

III etap

Krystalizacja siarczanu sodu

Przefiltrowany i oczyszczony chemicznie roztwór kierowany jest do linii krystalizacji. W wyniku tego procesu powstaje krystaliczny siarczan sodu o wysokiej czystości.

IV etap

Produkcja ołowiu surowego

Frakcja metaliczna odzyskana w I etapie i odsiarczona w II etapie pasta ołowiowa jest przetapiana na ołów surowy w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych liniach przetopu (BJ Industries – Francja)  w piecach obrotowo – wychylnych.

V etap

Produkcja ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu

Ołów surowy jest topiony w kotłach rafinacyjnych i poddawany procesom rafinacji, czyli usunięcia zanieczyszczeń obcymi metalami.

Ze zgarów powstających w procesie rafinacji odzyskuje się ołów w piecu uchylno – obrotowym.

VI etap

Przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu

 


Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Głównym celem BATERPOL S.A. jest ekologiczny przerób złomu akumulatorowego na ołów i stopy ołowiu o jakości zadowalającej klientów w warunkach bezpiecznych dla załogi i otoczenia.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i funkcjonowania Spółki oraz traktowania jakości wyrobów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy jako głównych priorytetów.

Nasze cele osiągamy poprzez:

 • rozpoznawanie rynku oraz szybkość i kompleksowość dostaw zgodnie z potrzebami klienta,
 • podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji skupu i przerobu zużytych akumulatorów w warunkach spełniających wszystkie wymagania prawne i inne dotyczące spółki w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
 • partnerską współpracę zarówno z dostawcami jak i klientami, z poszanowaniem wzajemnych korzyści, spełniając również wymagania prawne,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji aspektów środowiskowych oraz analizy zagrożeń, ryzyk i szans,
 • podejmowanie działań dla zapobiegania związanych z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez nadzorowanie i  stosowanie właściwych technik i narzędzi,
 • podejmowanie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i technologicznych, obejmujących:
 • obniżanie jednostkowych kosztów wytwarzania, 
 • optymalizację zużycia surowców i mediów, ograniczanie ilości odpadów i emitowanych zanieczyszczeń,
 • poprawę stanu bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska w obrębie zakładu jak również w otoczeniu zakładu poprzez eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk,
 • analizowanie i eliminowanie przyczyn występowania nieprawidłowości, zaangażowanie całej załogi w podejmowaniu działań projakościowych oraz sprzyjających poprawie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sprawdzanie realizacji zadań i osiągania celów,
 • doskonalenie gospodarki odpadami poprzez segregację, odzysk lub unieszkodliwianie.

Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia procesów w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności, bezpiecznych dla załogi, otoczenia i środowiska, z uwzględnieniem ryzyk i szans, umożliwiających osiąganie zaplanowanych wyników i zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków. 

Strategię zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy realizujemy we wszystkich obszarach działalności Spółki, przy uwzględnianiu konsultacji z pracownikami.

Prezes Spółki steruje i nadzoruje realizację zaplanowanych przedsięwzięć, zobowiązując w ten sposób wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania postanowień zintegrowanego systemu zarządzania.

Deklarujemy, że produkowany przez nas ołów, stopy ołowiu oraz pozostałe produkty odzyskane z zużytych akumulatorów są bezpieczne i podlegają recyklingowi, a ich walory jakościowe zabezpieczają indywidualne potrzeby Klientów.  

Dla wdrożenia niniejszej polityki Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do osiągania celów strategicznych zobowiązuje Kadrę Zarządzającą i Pracowników Spółki w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

 

Znaczące aspekty środowiskowe działalności

Aspekty negatywne:

 • Emisja wtórna
 • Zużycie gazu ziemnego

Aspekty pozytywne:

 • Skup akumulatorów z terenu całego kraju
 • Ochrona surowców pierwotnych
 • Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych
 • Gospodarcze wykorzystanie siarki z elektrolitu i z pasty do produkcji siarczanu sodu
 • Ochrona środowiska przez zabezpieczenie ładunków w miejscach zbiórki złomu i przemieszczania

 

Katowice, 28.10.2020r

Cookies