foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

2020.11.24
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.11.10
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.11.02
Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.

 

2020.10.27
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

2020.10.13
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 

Wezwanie

2020.09.25
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

Walne Zgromadzenie

Zarząd BATERPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020r.

Zawiadomienie

 2020.09.25

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie

 

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd BATERPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020r.

 Zawiadomienie

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd BATERPOL S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2022r.

Zawiadomienie

BATERPOL S.A. działając jako Administrator Danych informuje o zasadach ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Administratorem Państwa danych osobowych jest BATERPOL SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108, Katowice 40-335. Tel. 032 779-20-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów i kontrahentów jest dla Spółki najwyższym priorytetem. Kluczowym zadaniem dla Spółki jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami: 

 1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
 2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
 4. ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
 5. minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
 6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 7. ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
 8. integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

 BATERPOL S.A. gromadzi dane osobowe osób fizycznych w ramach swojej działalności, w tym od: 

 • pracowników i współpracowników,
 • kontrahentów,
 • klientów i innych kontaktów biznesowych,
 • naszych dostawców lub odbiorców, klientów i innych kontaktów biznesowych,
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób (w tym ubiegających się o pracę).  

Spółka jako Administrator gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają: 

 • kontaktując się z nami,
 • składając u nas zamówienie
 • odwiedzając naszą siedzibę;
 • podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób;  

BATERPOL S.A. może zbierać od Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań).

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 • dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty,
 • przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,
 • prowadzenie promocji i marketingu,
 • wysłanie wiadomości e-mail,
 • komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami,
 • inne cele biznesowe, w tym: negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

Państwa dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych mogą być również podmioty działające w ramach Grupy Boryszew.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu: 

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, które posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby Administratora w Katowicach ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Klauzula informacyjna dla przejmującego odpad

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem odpadami jest BATERPOL SA
  z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Obrońców Westerplatte 108, kod pocztowy: 40-335 Katowice (dalej Administrator).
 • Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych Roberta Hylę, można skontaktować się z nim pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Administratora w czasie dyżuru.
 • Pana/Pani dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartych w art. 69 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1579 ze zm.) – obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
 • W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z ustawy o odpadach. Ich podanie jest obowiązkowe, a kategorie danych obejmują dane identyfikacyjne dane adresowe, nr NIP, nr REGON.
 • Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymywania tych danych, operatorom pocztowym, podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych, pośrednikowi obrotu odpadami.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – nie dłużej niż 6 lat.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane procedurze profilowania i automatycznego podejmowania decyzji.

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baterpol SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres, a także numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowego obowiązku wypełniania formularza przyjęcia odpadów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 102 ustawy o odpadach (Dz. U t.j. z 2022 poz. 699, 1250), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali, przepisy prawa podatkowego,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania ww. danych nie będzie możliwości zawarcia umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono formularz.  

 

Obowiązek informacyjny dla pracowników firmy zewnętrznej współpracującej
z administratorem

Informujemy, że na podstawie art. 13 i 14 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest BATERPOL SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Obrońców Westerplatte 108, kod pocztowy: 40-335 Katowice, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 32/ 779 2000;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Robert Hyla, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w siedzibie Administratora;
 • Państwa dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, służbowe) przetwarzane są w celu umożliwienia bieżącej realizacji współpracy wynikającej z Umowy pomiędzy administratorem a Państwa pracodawcą;
 • podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w związku z realizacją celów wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi doradcze, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi 
  z Umowy przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od wygaśnięcia Umowy;
 • pracownikowi przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa UODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 • dane osobowe zostały dobrowolnie udostępnione Administratorowi przez Pracodawcę lub Państwo, co jest niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Administratora z Państwa Pracodawcą.

Klauzula informacyjna
(pełnomocnik) 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BATERPOL SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108, kod pocztowy: 40-335 Katowice, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 32/ 779 2000;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Robert Hyla, z którym można skontaktować się poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w trakcie dyżurów w siedzibie administratora.
 3. Dane osobowe pozyskano bezpośrednio od osoby, która na podstawie udzielonego pełnomocnictwa upoważniona jest do czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przetwarza się następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP, adres.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji umowy, do której zostało udzielone pełnomocnictwo.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, z którymi administrator danych ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, okres przedawnienia roszczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cookies