foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

 

 

 

Certyfikat dla systemów zarządzania wg normy PN-ISO 45001 (ISO 45001:2018) zaświadczający, że BATERPOL S.A. wprowadziła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie skupu i przerobu złomu akumulatorowego, złomu ołowiu i surowców ołowionośnych, produkcji ołowiu, stopów ołowiu oraz siarczanu sodu.

 

 

 

 

 

 

ENGLISCH DEUTSCH

 

 

 

Certyfikat dla systemów zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001 (ISO 9001:2015) oraz PN-EN ISO 14001 (ISO 14001:2015) zaświadczający, że BATERPOL S.A. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w zakresie skupu i przerobu złomu akumulatorowego, złomu ołowiu i surowców ołowionośnych, produkcji ołowiu, stopów ołowiu oraz siarczanu sodu.

 

ENGLISCH DEUTSCH